Projekty
Przyjrzyj się bliżej naszym działaniom

Projekt: „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości”

Projekt „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.3: Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Więcej

Projekt: Aktywy Rodzic!

Projekt „AKTYWNY RODZIC!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.1.1.

Więcej

Projekt: Aktywni na rynku pracy – wsparcie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej w województwie kujawsko – pomorskim

Project Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Canvi S.C. A. Umińska, K. Kościukiewicz realizuje projekt “Aktywni na rynku pracy - wsparcie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej w województwie kujawsko - pomorskim”, dofinansowany z Funduszy Europejskich (Poddziałanie RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), który jest skierowany do 100 osób w wieku powyżej 29 lat, tj. osób, które ukończyły 30 rok życia (łącznie z dniem 30-tych urodzin), pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:
● osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
● pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
● ubogich pracujących.

Więcej

Projekt: Kierunek praca! Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Projekt: Kierunek praca! Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo
Nr RPZP.06.05.00-32-K014/18

Celem projektu „Kierunek praca! Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo” RPZP.06.05.00-32-K014/18 jest aktywizacja zawodowa do 31 sierpnia 2020r 60 osób (36 kobiet 24 mężczyzn) biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30 lat i więcej, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Więcej

Projekt: „Kompetencje ICT szansą na rozwój osób 50+”

Informujemy Państwa o rozpoczęciu przez nasz Zespół realizacji projektu " Kompetencje ICT szansą na rozwój osób 50+". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VIII Edukacja, Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, a okres jego realizacji trwa od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r.

Więcej

Projekt „Nowe kwalifikacje- większe możliwości”

Projekt „Nowe kwalifikacje- większe możliwości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.3: Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie, podniesienie kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy

Więcej

„WSPARCIE KOBIET Z POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO W POWROCIE NA RYNEK PRACY”

PROJEKT: „WSPARCIE KOBIET Z POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO W POWROCIE NA RYNEK PRACY” NR: RPLB.06.04.00-08-0010/18

Z ogromną przyjemnością, chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Firma Project Hub Sp. z o. o. o., rozpoczęła realizację projektu pt.: „WSPARCIE KOBIET Z POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO W POWROCIE NA RYNEK PRACY”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi priorytetowej 6: Regionalny rynek pracy, Działania 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r.

Więcej

,, Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w gminie Żurawica „

Project Hub sp. z o.o. jako Partner w projekcie: ,, Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w gminie Żurawica " zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku

Więcej

„Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie”

Informujemy Państwa o rozpoczęciu przez nasz Zespół realizacji projektu " Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie ". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VIII Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a okres jego realizacji trwa od 01.05.2019 r. do 31.12.2020 r.

Więcej

KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE

Gmina Mysłakowice w partnerstwie z firmą Project Hub Sp. z o. o., jest Beneficjentem projektu pn.: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”. Projekt jest dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10: Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ -projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2019r. do 31.01.2021r.

Więcej

Aktywizacja w powiecie bartoszyckim

Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt „Aktywizacja w powiecie bartoszyckim”, którego celem jest zdobycie zatrudnienia przez minimum 12 Uczestników/czek Projektu. Żeby zakwalifikować się do projektu trzeba spełniać następujące warunki:
- status osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)
- status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) lub osoby biernej zawodowo
- wiek – powyżej 30 roku życia
- miejsce zamieszkania – powiat bartoszycki

Więcej

Aktywizacja w powiecie bartoszyckim

Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt „Aktywizacja w powiecie bartoszyckim”, którego celem jest zdobycie zatrudnienia przez minimum 12 Uczestników/czek Projektu. Żeby zakwalifikować się do projektu trzeba spełniać następujące warunki:
- status osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)
- status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) lub osoby biernej zawodowo
- wiek – powyżej 30 roku życia
- miejsce zamieszkania – powiat bartoszycki

Więcej

„Aktywna integracja w Gminie Goleniów”

Celem projektu „Aktywna integracja w Gminie Goleniów” Nr RPZP.07.01.00-32-K414/17
jest aktywizacja społeczno- zawodowa 80 osób (54kobiety, 26 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w myśl KC woj. Zachodniopomorskie w Gminie Goleniów, poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2019r.

Więcej

„Klucz do kompetencji – program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”

Project Hub Sp. z o.o. jako partner w projekcie: „Klucz do kompetencji-program podniesienia kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” zaprasza do złożenia WYCENY na usługę dostarczenia testów psychologicznych badających potrzebę, predyspozycje zawodowe oraz możliwości edukacyjno-zawodowe uczniów. Przedmiot zamówienia, wymagania odnośnie wykonawców oraz sposób składania ofert znajdują się w zapytaniu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Termin składania ofert – do dnia 04-12-2017 do godziny.12.00.

Więcej

„Wsparcie kobiet z powiatu choszczeńskiego w powrocie na rynek pracy”

Celem projektu jest zwiększenie o 45 liczby kobiet powracających na rynek pracy poprzez sfinansowanie 45 kobietom z powiatu choszczeńskiego kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 do 04.2019 roku. Sfinansowanie pobytu dziecka do lat 3 w żłobku/ klubie malucha bądź sfinansowaniu kosztów opiekuna dziennego czy też niani.

Więcej

” Mam pracę!”- ZIT-KOF (województwo świętokrzyskie)

Projekt jest skierowany do 25 kobiet w wieku powyżej 29 roku życia posiadających niskie kwalifikacje zawodowe poszukujących pracy lub biernych zawodowo defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących teren Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. miasta Kielce lub następujących gmin powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 28.02.2018r.

Więcej

Aktywni niepełnosprawni – program aktywizacji niepełnosprawnych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa dla 80 osób niepełnosprawnych (w tym 42 Kobiet), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat czarnkowsko – trzcianecki poprzez udział w kompleksowym wsparciu.

Więcej

Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy

Projekt jest skierowany do 50 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 29 roku życia i więcej, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku z powiatów m. Poznań, poznański, m. Konin i koniński, poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 30.04.2018.

Więcej

Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy

Projekt jest skierowany do 24 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia i defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących powiaty: gorlicki i nowosądecki w województwie małopolskim.

Więcej

Aktywnie ku zatrudnieniu

Aktywnie ku zatrudnieniu

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" w okresie 01.10.2017 – 30.04.2019
Nr projektu RPMP.09.01.02-12-0267/17

Więcej

Zwiększenie kompetencji TIK osób 50+ o niskich kwalifikacjach w powiatach międzychodzkim, chodzieskim, grodziskim i wolsztyńskim

Projekt jest skierowany do 120 osób w wieku 50+ zamieszkujących północno ­zachodnią Wlkp., które z własnej inicjatywy chcą nabyć lub podnieść kwalifikacje w zakresie TIK.

Więcej

Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy RPWM.11.01.01-28-0008/17

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo Warmińsko - Mazurskie zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych (profil III) oraz ich otoczenia. Wszyscy Uczestnicy/uczestniczki będą osobami lub rodzinami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. Project skierowany w 100% do uczestników projektu będących osobami z niepełnosprawnościami.

Więcej

Aktywizacja osób o niskich kwalifikacjach z powiatu bartoszyckiego

Projekt skierowany jest do 50 osób powyżej 29 roku życia z niskimi kwalifikacjami (40 osób bezrobotnych i 10 biernych zawodowo), w tym 2 osób niepełnosprawnych i 10 długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących powiat bartoszycki w województwie warmińsko-mazurskim. Osoby uczestniczące w projekcie zostaną objęte kompleksowym wsparciem, które ma im pomóc w podjęciu zatrudnienia. Uczestnicy będą mogli skorzystać z takich form jak: poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy.

Więcej

Klub aktywnych w Bartoszycach

Grupa docelowa projektu stanowią osoby z województwa warmińsko-mazurskiego (osoby fizyczne zamieszkałe w powiecie bartoszyckim w myśl KC, osoby bezdomne przebywające na tym obszarze) tj: 70os (60K+10M) biernych zawodowo, po 50r.ż. zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją Wytycznych) głównie z powodu niesamodzielności.

Więcej

Bartoszycki Klub Aktywności

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo Warmińsko- Mazurskie, gminę wiejską Bartoszyce, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych (profil III) oraz ich otoczenia. Wszyscy Uczestnicy/uczestniczki będą osobami lub rodzinami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Więcej

Aktywizacja zawodowa w podregionie białostockim

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 70 uczestników projektu (38K/32M), osób od 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, bierne zawodowo), o niskich kwalifikacjach zamieszkujących podregion białostocki – powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 30.06.2018 r.

Więcej

Aktywizacja zawodowa osób o niskich kwalifikacjach z gminy Choszczno

Projekt jest skierowany do 27 osób biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, które są również osobami o niskich kwalifikacjach, osobami w wieku 50 lat i więcej, kobietami i osobami z niepełnosprawnościami, zamieszkującymi wyłącznie gminy wiejskie i /lub miejsko-wiejskie z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia- Gminy CHOSZCZNO w województwie zachodniopomorskim, chcących powrócić na rynek pracy.

Więcej

Zaproszenie do składania wycen w ramach projektu „Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców!”

Zaproszenie do składania wycen w ramach projektu „Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców!”

Więcej

Nowe miejsca przedszkolne w Gębicach

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu przez nasz Zespół realizacji projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gębicach". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VIII Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna, a okres jego realizacji trwa od 01.04.2018 r. do 31.08.2019 r.

Więcej

Przedszkole dla wszystkich – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przedszkole dla wszystkich - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie”. Celem projektu jest zwiększenie o 20 liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich z obszarów wiejskich oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim leżącym na terenach wiejskich Gminy Miasteczko Krajeńskie do 31.08. 2017.

Więcej

Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Goszczanów

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 uczestników (33 kobiet, 27 mężczyzn) w wieku powyżej 29 r. życia, pozostających bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), o niskich kwalifikacjach (tzn. Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, Zasadnicza szkoła zawodowa), zamieszkujących gminę Warta i gminę Goszczanów, poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 28.02.2018.

Więcej

Budowa przewagi konkurencyjnej kujawsko-pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi

Celem projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw w MŚP korzystających ze wsparcia partnerów społecznych o 30 mikroprzedsiębiorstw i 10 małych przedsiębiorstw działających w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wsparcie doradcze i opracowanie planów rozwojowych dla tychże przedsiębiorstw do 31.12.2017 r.

Więcej

Mój biznes!­ – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego

Projekt jest skierowany do 50 kobiet, pozostających bez pracy, które chcą założyć działalność gospodarczą. W ramach projektu 40 osób otrzyma jednorazową dotację w wysokości 22 932,00 PLN oraz dodatkowo wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie 1850 zł (możliwość przedłużenia do 12 miesięcy dla 10 uczestników projektu).

Więcej

Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim

„Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkujące powiaty aleksandrowski, inowrocławski lub toruński. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie 08.08.2017 r. - 13.10.2017 r.”

Więcej

„Mój biznes”­ – wsparcie przedsiębiorczości w subregionie pilskim

Projekt jest skierowany do 45 osób bezrobotnych, lub biernych zawodowo, które chcą założyć działalność gospodarczą. W ramach projektu 35 osób otrzyma jednorazową dotację w wysokości 21 300,00 PLN oraz dodatkowo wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w kwocie 1750 zł.

Więcej

„Mój biznes­ – wsparcie przedsiębiorczości w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”

Projekt jest skierowany do 45 osób bezrobotnych, lub biernych zawodowo, które chcą założyć działalność gospodarczą. W ramach projektu 35 osób otrzyma jednorazową dotację w maksymalnej wysokości 24 600,00 PLN oraz dodatkowo wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy w kwocie 2000 zł wraz ze wsparcie szkoleniowo-doradczym.

Więcej

„PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE BIAŁOŚLIWIE”

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE BIAŁOŚLIWIE”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.06.2018 r. do 30.09.2019 r.
Projekt realizowany jest przez Gminę Białośliwie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu w Partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

Więcej

„PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE WIELEŃ”

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE WIELEŃ”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.06.2018 r. do 30.09.2019 r.
Projekt realizowany jest przez Gminę Wieleń/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu w Partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

Więcej
Wpisz szukane hasło i wciśnij Enter