NASZEPROJEKTY

Świętokrzyskie województwem aktywnych rodziców!

Projekt „Świętokrzyskie województwem aktywnych rodziców!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.1.1.

Głównym celem projektu jest zwiększenia poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia u minimum 46 osób (40K+6M) spośród 46 osób (40K+6M w tym 5 osób z niepełnosprawnościami) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym u osób bezrobotnych/biernych zawodowo i u osób pracujących które uczą się/ pracują/ zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar województwa świętokrzyskiego i nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS, poprzez sfinansowanie ww. osobom kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 (środki na opłaty za pobyt dziecka w żłobku/ klubie dziecięcym, za pobyt u dziennego opiekuna, na wynagrodzenie niani, ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3) w okresie realizacji projektu, co skutkować będzie m.in. poprawą ich sytuacji na rynku pracy.

 

Wsparcie w ramach projektu:

Osoby zakwalifikowane do projektu skorzystają ze wsparcia polegającego na pokrywaniu ze środków projektu, przez okres maksymalnie 12 miesięcy, części ponoszonych przez rodziców/ opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3 (w uzasadnionych przypadkach również nad dziećmi do 4 roku życia, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie ww. dziecka wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z ustawą z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem/ dziećmi do lat 3.

Wsparcie udzielone zostanie w postaci przyznanych środków na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem/dziećmi dla rodzica/opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad dzieckiem/ dziećmi do lat 3, w ramach których finansowane będzie w ujęciu miesięcznym 82% kosztów ponoszonych przez rodzica/ opiekuna prawnego na opiekę nad dzieckiem (zakładane wsparcie miesięczne na 1 dziecko: 600,00 zł brutto brutto), przy założeniu, iż pozostała część kosztów (tj. 18%) ponoszonych przez rodzica/ opiekuna prawnego na zapewnienie ww. opieki rozliczana będzie w ramach projektu jako wkład własny wnoszony przez rodziców/ opiekunów prawnych. Wsparcie obejmie wszystkie koszty rodzica związane z opieką nad dzieckiem, w tym m.in. wpisowe, koszt pobytu i wyżywienia, zgodnie z cennikiem danego żłobka/klubu. Uczestnik projektu uzyska środki na sfinansowanie opieki w formie najbardziej dla niego dogodnej. Możliwe do wyboru w ramach projektu finansowanie z EFS kosztów opieki nad dziećmi obejmuje następujące opłaty do, zapłaty których zobowiązany jest rodzic:

 • Wsparcie w postaci środków na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem/ dziećmi na opłaty za pobyt dziecka w żłobku
 • Wsparcie w postaci środków na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem/ dziećmi na opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym
 • Wsparcie w postaci środków na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem/ dziećmi na opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
 • Wsparcie w postaci środków na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem/ dziećmi na wynagrodzenie i koszty składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie świętokrzyskim i nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

 1. do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających bez pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób które przerwały karierę zawodową ze względu
  na urodzenie dziecka, osób przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy
  z 26.06.1974 – Kodeks pracy
 2. do osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zakłada się, iż wsparcie w projekcie otrzymają 46 osoby (z czego 5 osób będzie osobami
z niepełnosprawnościami powracającymi lub wchodzącymi na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci) spełniające ww. kryteria, w tym 6 osób niezatrudnionych oraz 40 osób pracujących.

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: 36
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 5
 • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 46
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie: 5

 

Informacje dodatkowe:

 • Realizator Projektu: PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3.
 • Biuro projektu: PROJECT HUB Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 191, 25-646 Kielce. Tel.: 884 303 037.
 • Wartość Projektu: 503 700,00 PLN
 • Dofinansowanie Projektu: 428 145,00 PLN, w tym z UE: 428 145,00 PLN
 • Wkład własny: 75 555,00 PLN
 • Czas trwania projektu: 01.09.2021-30.11.2022 r.

UWAGA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI

Termin rekrutacji do projektu: od 20.10.2021 r. do 27.10.2021 r.

Został wydłużony okres rekrutacji dla osób z niepełnosprawnością, który rozpoczyna się od 24.11.2021 i trwa do 26.11.2021r.

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do projektu: „Świętokrzyskie województwem aktywnych rodziców!”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyskie województwem aktywnych rodziców!”