NASZEPROJEKTY

Program rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkół Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie

tytuł projektu → „Program rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkół Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie”

nazwa beneficjenta → PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Całkowita wartość projektu: 993.148,66 zł

Wartość dofinansowania: 844.148,66 , w tym Europejski Fundusz Społeczny: 235.482,65zł , Budżet Państwa: 49.629,73zł

okres realizacji → 01.11.2020 – 28.02.2022

  1. krótki opis projektu → Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u minimum 90% spośród 201 uczniów  z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie, w tym technikum: 158 uczniów (74K, 84M) z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i szkoły branżowej I stopnia: 43 uczniów (7K, 36M) z kierunku kucharz i mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, zwiększających ich szanse na rynku pracy.
  2. Sposób realizacji projektu:

Zadanie 1. Doposażenie pracowni szkolnych w szkołach obejmowanych wsparciem:

Zadanie 2. Zajęcia z zakresu kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

Zadanie 3. Staże uczniowskie;

Zadanie 4. Monitoring realizacji staży;

Zadanie 5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół (kursy i szkolenia dla uczniów);

Zadanie 6. Wsparcie rozwoju nauczycieli (kursy i szkolenia dla nauczycieli);
Zadanie 7. Utworzenie punktu informacji i kariery.

  1. Celem głównym projektu jest doskonalenie umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych przez kursy dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie. Celem projektu jest również podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie poprzez doposażenie w sprzęt pracowni szkolnej niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego i utworzenie pracowni międzyszkolnej gastronomicznej.