NASZEPROJEKTY

Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

tytuł projektu → Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej;

nazwa beneficjenta → PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu: 1 004 394,05 zł , Wartość dofinansowania: 954 174,35 zł , w tym Europejski Fundusz Społeczny: 853 734,94 zł , Budżet Państwa: 100 439,41 zł

okres realizacji → 01.10.2020 – 31.03.2022

krótki opis projektu →Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych u 120 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej i zwiększenie ich szans na rynku pracy, przez m.in. realizację staży uczniowskich, doradztwa edukacyjno – zawodowego, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i kursów, a także podniesienie kompetencji zawodowych 20 nauczycieli przez m.in. kursy oraz podniesienie jakości nauczania przez wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego.

planowane efekty →nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych u 108 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 19 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także  wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS przez dwie placówki Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”