NASZEPROJEKTY

Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość

Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość”

Nazwa beneficjenta: Lider Projektu: POWIAT WŁOSZCZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 40; Partner Projektu: PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3.

Źródło finansowania: Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.3: Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 31.05.2021 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie, podniesienie kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy przez 90 osób dorosłych (55K+35M) w wieku 18 lat i więcej, w tym osób z niskimi kwalifikacjami oraz w wieku 50lat i więcej, zarówno pracujących jak i pozostających bez zatrudnienia, które uczą się/ pracują/ zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego i nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektów współfinansowanych przez UE z EFS i są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach (kończących się formalną oceną i certyfikacją) w okresie realizacji projektu (2020-06-01 – 2021-05-31), co skutkować będzie m.in. poprawą ich sytuacji i konkurencyjności na rynku pracy.

Wsparcie w ramach projektu:

1) Kursy: uczestnik w ramach projektu uzyska wsparcie w postaci kursu, wybranego przez niego spośród następujących oferowanych w projekcie tj.:

  1. a) „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C”- szkolenie składające się z 60 h zajęć z logistyki oraz kursu prawa jazdy kat. C w wymiarze 50 h na uczestnika (1 edycja kursu dla 15 osób)
  2. b) „Opiekunka środowiskowa +prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 100 h zajęć z zakresu pracy opiekunki oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika (2 edycje kursu dla łącznie 30 osób)
  3. c) „Kurs masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 120 h zajęć z zakresu masażu oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika (1 edycja kursu dla 15 osób)
  4. d) „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 100 h zajęć z zakresu pracy kosmetyczki oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika (1 edycja kursu dla 15 osób)
  5. e) „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej”- kurs trwający 59 h na uczestnika (1 edycja kursu dla 15 osób)

2) Egzaminy potwierdzające pozyskanie kwalifikacji z zakresu tematycznego odbytego szkolenia: uczestnik w ramach projektu uzyska wsparcie w postaci sfinansowania egzaminu/ów zewnętrznego/ych zaplanowanego/ych do realizacji w ramach poszczególnych kursów, zgodnie z poniższymi zapisami:

  1. a) uczestnicy kursu „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C”- 2 egzaminy: egzamin przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji z transportu i logistyki (umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje) oraz egzamin na prawo jazdy kat. C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat.C)
  2. b) uczestnicy szkolenia „Opiekunka środowiskowa +prawo jazdy kat. B-” 2 egzaminy: egzamin przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie opiekunki środowiskowej (umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje) oraz egzamin na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. B)
  3. c) uczestnicy „Kursu masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B”- 2 egzaminy: egzamin przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie masażysty (umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje) oraz egzamin na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. B)
  4. d) uczestnicy kursu „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy kat. B”- 2 egzaminy: egzamin przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie kosmetyczki (umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje) oraz egzamin na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. B)
  5. e) uczestnicy kursu „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej”- egzamin przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego, umożliwiający uzyskanie uprawnień UDT do obsługi wózków jezdniowych.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

Osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej (wiek liczony na podstawie daty urodzenia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie), pracujące lub pozostające bez zatrudnienia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa świętokrzyskiego i które:

– z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych

– nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– oraz które zobowiążą się do przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu proj.

Poza w/w obowiązkowymi dla wszystkich uczestników kryteriami przynależności do grupy docelowej projektu, od osób starających się o uczestnictwo w poszczególnych kursach wymaga się spełnienia dodatkowych kryteriów zgodnie z poniższymi zapisami:

– osoby starające się o udział w kursie „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C”- ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B i nieposiadanie prawa jazdy kat. C

– osoby starające się o udział w kursach: „Opiekunka środowiskowa + prawo jazdy kat. B”, „Kurs masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B”, „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy kat. B” – nieposiadanie prawa jazdy kat. B

– osoby starające się o uczestnictwo w kursie „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej”- nieposiadanie uprawnień z UDT w zakresie obsługi wózków widłowych i wymiany butli gazowej.

Wsparciem w projekcie objęte mogą zostać zarówno osoby bierne zawodowo, bezrobotne (w tym osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym Urzędzie Pracy), jak i osoby pracujące.

 

Planowane efekty projektu:

–        Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 72

–        Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 90

 

Informacje dodatkowe:

– Biuro projektu: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 22 12.

– Wartość Projektu: 501 736,38 PLN

– Dofinansowanie Projektu: 436 510,65 PLN, w tym z UE: 426 475,92 PLN

– Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 30.06.2020 r.