NASZEPROJEKTY

„Mój biznes!­ – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”

Project Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Jagiellońska Przystań” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, który jest skierowany do 50 kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, z podregionu bialskiego z powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego oraz m. Biała Podlaska, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Wyłączone z udziału w projekcie są osoby zarejestrowane w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ponadto wśród uczestników projektu mogą znaleźć się również osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

Celem projektu jest stworzenie 48 miejsc pracy w województwie lubelskim w podregionie bialskim poprzez przyznanie 40 kobietom w wieku 30 lat i więcej, zamieszkującym w myśl Kodeksu Cywilnego w woj. lubelskim, podregion bialski, wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 30.07.2018 r. Poza dotacja w wysokości 22 932,00 zł, w projekcie przewidziano również wsparcie szkoleniowo-­doradcze oraz wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 1850 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy dla 10 uczestników projektu).

Spośród 50 uczestniczek, biorących udział w części szkoleniowo-doradczej projektu, wsparcie finansowe otrzyma 40 kobiet, które zostaną wybrane na podstawie przedstawionych biznesplanów. Każdy uczestnik projektu, który otrzyma jednorazową dotację na otwarcie działalności gospodarczej zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 2% wartości przyznanej dotacji. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez okres minimum 12 miesięcy.

W projekcie przewidziano 2 kategorie wsparcia szkoleniowo-doradczego – podstawowe (40h szkoleń, 8h doradztwa indywidualnego), dla osób które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy oraz średnio zaawansowane (24h szkoleń, 8h doradztwa indywidualnego), dla uczestniczek posiadająych wiedzę ogólną ze wskazanego zakresu. W ramach udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym istnieje możliwość zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Planowane efekty realizacji projektu to stworzenie 48 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wartość projektu: 1 933 104,00
Dofinansowanie projektu z UE: 1 643 138,40 zł
Biuro projektu: ul. Księcia Witolda 19/24, 21-500 Biała Podlaska
Kontakt: w przypadku pytań dotyczących projektu należy wysłać sms o treści „kontakt” pod numer 724-600-303, a pracownicy biura skontaktują się z nadawcą smsa.