NASZEPROJEKTY

Kształcenie zawodowe na sześć!

Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe na sześć!

Nazwa beneficjenta: Lider projektu- POWIAT WŁOSZCZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa; Partner projektu- PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3.

Źródło finansowania: Projekt pn. „Kształcenie zawodowe na sześć! nr RPSW.08.05.01-26-0041/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Wartość projektu: 896 389,00 PLN, w tym wartość dofinansowania UE: 761 930,65 PLN

Okres realizacji: 01.01.2020-30.04.2021

Krótki opis projektu:

Celem główny projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ukierunkowanego na poprawę zdolności do przyszłego zatrudnienia 106 uczniów tej szkoły uczących się na kierunkach Technik: ekonomista/ rachunkowości, żywienia i usług gastronomicznych, organizacji reklamy, informatyk, geodezji.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

 1. 106 uczniów uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE na kierunkach: Technik ekonomista/ rachunkowości, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik organizacji reklamy, Technik informatyk, Technik geodezji, którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 2. 52 nauczycieli pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. wsparciem w projekcie objęte zostanie również Technikum z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, tj. szkoła prowadząca kształcenie zawodowe na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (wsparcie w zakresie doposażenia, zakupu sprzętu do pracowni szkolnych).

Wsparcie w ramach projektu:

1.Wsparcie zaplanowane dla uczniów w ramach projektu:

 1. a) kursy prowadzące do pozyskania kompetencji/umiejętności pożądanych na rynku pracy dla łącznie 106 uczniów- każdy uczeń w ramach projektu uzyska wsparcie w postaci kursu powiązanego tematycznie z jego kierunkiem kształcenia zawodnego, wybranego przez niego spośród szkoleń oferowanych w projekcie,
 2. b) staże zawodowe dla 106 uczniów,
 3. c) laboratoria wyjazdowe, rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla 106 uczniów
 4. d) doradztwo edukacyjno- zawodowe z zakresu możliwości zawodowych na rynku pracy i dostępnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla 106 uczniów
 5. Wsparcie zaplanowane dla nauczycieli w ramach projektu: kursy z zakresu stosowania metod nauczania sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kursy prowadzące do podniesienia kompetencji
  w zakresie przedmiotów zawodowych dla łącznie 106 nauczycieli.
 6. Wsparcie zaplanowane dla szkoły w ramach projektu:

Planowane efekty projektu:

– Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu- 52 nauczycieli

– Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS- 1 szkoła

– Liczba uczniów, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje/uprawnienia/kompetencje- 85 uczniów

 

Informacje dodatkowe:

– Biuro Projektu- ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE,                    ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa, tel.: 41 394 22 12.

– Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 28.02.2020 r.