NASZEPROJEKTY

Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Tytuł projektu: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie”

Nazwa beneficjenta: Lider Projektu: PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3;  Partner Projektu: Powiat Staszowski/ Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie (ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów)

Źródło finansowania: Projekt „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.1: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Okres realizacji: 01.02.2020 r. – 31.08.2021 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie ukierunkowanego na poprawę zdolności do przyszłego zatrudnienia uczniów ww. szkoły tj. 60 osób uczących się w województwie świętokrzyskim w ZSS na kierunkach Technik: informatyk, budownictwa, pojazdów samochodowych, poprzez doposażenie szkoły w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne, realizację dla ww. uczniów kursów zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz staży umożliwiających pogłębienie zdobytej wiedzy,  umiejętności zawodowych w realnych warunkach pracy i nabycie doświadczenia zawodowego, realizację zajęć dla uczniów zwiększających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych i z edukacji matematycznej, kurs z zakresu przedsiębiorczości), udział uczniów w doradztwie edukacyno- zawodowym, a także poprzez realizację kursów dla 77 nauczycieli uczących w ZSS podnoszących ich kompetencje.

Wsparcie w ramach projektu:

1)  Wsparcie dla uczniów:

 1. a) kursy prowadzące do pozyskania kompetencji/ umiejętności pożądanych na rynku pracy dla łącznie 60 uczniów- każdy uczeń w ramach projektu uzyska wsparcie w postaci kursu powiązanego tematycznie z jego kierunkiem kształcenia zawodnego, wybranego przez niego spośród następujących kursów oferowanych w projekcie:
 • Kurs spawania światłowodów dla 20 uczniów
 • Kurs programowania C++ dla 20 uczniów
 • Kurs spawanie metodą MIG/ MAG z egzaminem z Instytutu Spawalnictwa dla 20 uczniów

 

 • Kurs obsługi koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dla 20 uczniów
 1. b) staże zawodowe dla 60 uczniów (wymiar: 150 godz.)
 2. c) Zajęcia dla uczniów zwiększające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne:

–     Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla 15 uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu nauczania:

–  Zajęcia z języka obcego (angielski/ niemiecki)

–  Zajęcia z zakresu edukacji matematycznej

 • Kursy z zakresu przedsiębiorczości dla 60 uczniów
 1. d) doradztwo edukacyjno- zawodowe dla 60 uczniów, realizowane w formie indywidualnych konsultacji z doradcą.

1)      Wsparcie dla nauczycieli: kursy z zakresu stosowania metod nauczania sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kursy prowadzące do podniesienia kompetencji w zakresie przedmiotów zawodowych dla łącznie 77 nauczycieli. Nauczyciel weźmie udział w kursach wybranych przez niego spośród następujących szkoleń oferowanych w projekcie:

 1. a) Kurs wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego dla 77 nauczycieli
 2. b) Innowacje w nauczaniu dla 20 nauczycieli
 3. c) Programowanie w języku Python dla 2 nauczycieli
 4. d) Kurs programowania C++ dla 2 nauczycieli
 5. e) Nowoczesna elektromechanika pojazdów samochodowych dla 1 nauczyciela
 6. f) Nowoczesne technologie budowlane dla 1 nauczyciela

Uczestnikami projektu będą:

 1. a) 60 uczniów uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE na kierunkach: Technik informatyk, Technik budownictwa, Technik pojazdów samochodowych, którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
 • 20 uczniów uczących się na kierunku Technik informatyk

 

 • 20 uczniów uczących się na kierunku Technik budownictwa
 • 20 uczniów uczących się na kierunku Technik pojazdów samochodowych
 1. b) 77 nauczycieli pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE, którzy nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. c) wsparciem w projekcie objęte zostanie również Technikum z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE, tj. szkoła prowadząca kształcenie zawodowe na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (wsparcie w zakresie doposażenia, zakupu sprzętu do pracowni szkolnych).

Planowane efekty projektu:

–   Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 77

–   Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu: 77

–   Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 60

–   Liczba uczniów objętych wsparciem w postaci doradztwa edukacyjno–zawodowego: 60

–   Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 60

–   Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 48

–   Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 20

–   Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 1

–   Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 1

Informacje dodatkowe:

–   Biuro projektu: Powiat Staszowski/ Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

–   Wartość Projektu: 734 545,00 PLN

–   Dofinansowanie Projektu: 695 665,00PLN, w tym z UE: 624 363,25PLN

–   Wkład własny: 38 880,00 PLN