NASZEPROJEKTY

„Kompetentni uczniowie w gminie Mysłakowice”

Gmina Mysłakowice w partnerstwie z firmą Project Hub Sp. z o. o., jest Beneficjentem projektu pn.: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”. Projekt jest dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10: Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ -projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2019r. do 31.01.2021r.

Projekt jest skierowany do grupy docelowej z woj. dolnośląskiego z ZIT AJ – 399 uczniów/uczennic (203 kobiet) oraz 71 nauczycieli (60 kobiet) z szkół podstawowych z Gminy Mysłakowice: Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, Szkoły Podstawowej im. Gen. W. Sikorskiego w Kostrzycy.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:
1. Zakup wyposażenia dla pracowni, w tym sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych
do pracowni szkolnych.
2. Wsparcie dla nauczycieli, w tym szkolenia:
a. Nauczanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod,
w tym TIK, eksperymenty i zabaw logicznych – matematycznych – nauka metod.
b. Pobudzanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz pracy zespołowej, przedsiębiorczości, inicjatywności i kreatywności w ramach zajęć dydaktycznych.
c. Kształtowanie umiejętności przyrodniczych i matematycznych uczniów
z wykorzystaniem metody eksperymentu (wykorzystanie metody eksperymentu w dydaktyce).
d. Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym, obsługa sprzętu TIK.
e. Jak indywidualizować pracę na lekcji dla UCZ o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Zajęcia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze – warsztaty, organizowane dla uczniów szkół podstawowych, w tym z:
a. edukacji matematycznej,
b. matematyki,
c. chemii/fizyki/biologii,
d. j. angielskiego/ niemieckiego.

4. Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, w tym:
a. zajęcia logopedyczne,
b. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
c. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
5. Warsztaty organizowane poza lekcjami z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych dla uczniów.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych z Gminy Mysłakowice, poprzez działania zmierzające do wykształcenia u min. 90% z 399 uczniów (203 dziewcząt, 196 chłopców) kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 71 nauczycieli (60 nauczycielek, 11 nauczycieli) oraz doposażenie 3 szkół w okresie od 01.07.2019 do 31.01.2021r.

Planowane efekty realizacji projektu to:

• wzrost liczby uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,
• wzrost liczby szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
• wzrost liczby nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

Całkowita wartość projektu: 1 209 935,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 141 965,40 zł