NASZEPROJEKTY

„Kierunek praca! Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo”

Projekt: Kierunek praca! Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo
Nr RPZP.06.05.00-32-K014/18

O PROJEKCIE
Celem projektu „Kierunek praca! Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo” RPZP.06.05.00-32-K014/18 jest aktywizacja zawodowa do 31 sierpnia 2020r 60 osób (36 kobiet 24 mężczyzn) biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30 lat i więcej, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osób w wieku 50 lat i więcej, Kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, osób o niskich kwalifikacjach) poprzez realizację w ramach projektu kompleksowego wsparcia tj. opracowanie IPD, przeprowadzenie poradnictwa zawodowego oraz (w zależności od zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb uczestników projektu staży, szkoleń, wsparcie trenera pracy i/lub asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnościami (jeśli zajdzie taka potrzeba), mających wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia w województwie zachodniopomorskim ( pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 812 250,00 zł.

Warunki przyjęcia do projektu:
Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, w wieku powyżej 30 lat (czyli od dnia 30 urodzin), zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) województwo zachodniopomorskie, będącymi:
a. Osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w trudnej sytuacji na rynku pracy -tj.
*osób w wieku 50 lat i więcej,
*kobiet,
*osób z niepełnosprawnościami,
*długotrwale bezrobotnych,
*osób o niskich kwalifikacjach

***kryteriów premiujących:
-osoby zamieszkałe w rozumieniu KC miasta średnie tracące funkcje społeczno – gospodarcze (Białogard, Świdwin, Choszczno, Wałcz, Szczecinek)
– osoby w wieku +50
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby z niskimi kwalifikacjami
– osoby długotrwale bezrobotne
– kobiety

RODZAJ PROPONOWANEGO WSPARCIA

1. Doradztwo zawodowe i poradnictwo zawodowe
2. Szkolenia m.in. Elektryk+ uprawnienia SEP, Kosmetyczka, Magazynier z wózkami widłowymi + uprawnienia UDT, Opiekunka os. starszej/osób niepełnosprawnych, Pomoc kuchenna, Rachunkowość, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Kurs komputerowy + certyfikat ECDL, Kurs językowy+ certyfikat językowy
3. Stypendium szkoleniowe
4. Średnio 3 miesięczny staż zawodowy
5. Stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł/m-c netto
6. Dążenie do zatrudnienia.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Więcej wiadomości:
Marta Cybulska- kierownik projektu
Tel. 537 626 560
Mail: cybulska@projecthub.pl

Biuro Projektu: Choszczeński Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 17