NASZEPROJEKTY

„Aktywnie ku zatrudnieniu”

Tytuł projektu: „Aktywnie ku zatrudnieniu”

 

Nazwa beneficjenta: PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3.

 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 10.2.1 RPOWŚ

 

Okres realizacji: 2021.03.01 – 2022.04.30

 

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 36 osób (24K+12M, w tym min 30% to osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 wskutek pandemii COVID-19) tj. 30 osób (20K+10M) bezrobotnych, w tym zarejestrowanych w PUP/MUP i 6 osób (4K+2M) biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby po 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami,

które zamieszkują województwo świętokrzyskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są w wieku 30 lat i więcej m.in. poprzez udział ww. osób w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej (identyfikacja potrzeb uczestników projektu; poradnictwo zawodowe; szkolenia; staże zawodowe; pośrednictwo pracy) w okresie realizacji projektu: 01.03.2021 – 30.04.2022.

 

Wsparcie w ramach projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w wymiarze 3 godzin zegarowych/ os., podczas którego nastąpi opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu)
 2. Poradnictwo zawodowe dla każdego Uczestnika projektu (indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w wymiarze 3 godzin zegarowych/ os.- pomoc uczestnikowi projektu w wyborze miejsca pracy, pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w momencie podejmowania pracy m.in. poprzez udzielenie informacji o zawodach, rynku pracy, regionalnych instytucjach wspierających rozwój kwalifikacji/ kompetencji i umiejętności niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z uczestnikiem projektu uwzględniających zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy itp.)
 3. Szkolenia zawodowe dla 36 Uczestników Projektu (każdy Uczestnik Projektu ma do wyboru jedno z trzech szkoleń oferowanych w ramach Projektu):
 • Kucharz z elementami HACCP
 • Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie
 • Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej
 1. Sześciomiesięczne staże dla 36 uczestników Projektu
 2. Pośrednictwo pracy dla 36 uczestników Projektu (indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy w wymiarze 4 godzin zegarowych/ os., podczas którego nastąpi zebranie informacji o Uczestniku projektu, poszukiwanie wspólnie z Uczestnikiem projektu ofert pracy dostępnych na rynku pracy, analizowanie wspólnie z Uczestnikiem projektu ofert pracy, informowanie Uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie kontaktów Uczestnika projektu z pracodawcami)

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

Osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 lat), zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego województwo świętokrzyskie, które są osobami bezrobotnymi (w tym zarejestrowanymi w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne)  lub osobami biernymi zawodowo  i które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. wpisują się w przynajmniej jedną z poniższych grup:

⎯ osoby po 50 roku życia,

⎯ kobiety,

⎯ osoby z niepełnosprawnościami,

⎯ osoby długotrwale bezrobotne,

⎯ osoby z niskimi kwalifikacjami.

Minimum 30% uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne lub bierne zawodowe
(w tym zarejestrowane w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 17
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu program: 32
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 30
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 3
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie: 6
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 3
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 3
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 12
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 12
 • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 11
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne: 1

Informacje dodatkowe:

 • Biuro projektu: PROJECT HUB Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 191, 25-646 Kielce
 • Wartość Projektu: 938 775,90 PLN
 • Dofinansowanie Projektu: 816 735,03 PLN, w tym z UE: 797 959,51 PLN
 • Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 31.03.2021 r.