NASZEPROJEKTY

“Aktywni na rynku pracy – wsparcie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej w województwie kujawsko – pomorskim”

Project Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Canvi S.C. A. Umińska, K. Kościukiewicz realizuje projekt “Aktywni na rynku pracy – wsparcie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej w województwie kujawsko – pomorskim”, dofinansowany z Funduszy Europejskich (Poddziałanie RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), który jest skierowany do 100 osób w wieku powyżej 29 lat, tj. osób, które ukończyły 30 rok życia (łącznie z dniem 30-tych urodzin), pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:
● osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
● pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
● ubogich pracujących.
W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (których termin upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, ich miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. W przypadku osób ubogich pracujących ich zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby te zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
Kryteria dostępu obligatoryjne dla wszystkich uczestników:
● przynależność do jednej z ww. grup (potwierdzona dołączoną do formularza rekrutacyjnego umową wraz z zaświadczeniem o wynagrodzeniu za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do projektu i, w przypadku osób, których wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu przekroczyło minimalne wynagrodzenie, dokumentami potwierdzającymi dochody gospodarstwa domowego)
● przynależność do osób pracujących lub zamieszkujących w woj. kujawsko-pomorskim w rozumieniu przepisów KC
● wiek powyżej 29 roku życia (od dnia 30-tych urodzin)
Kryteria dostępu premiujące dla wszystkich uczestników:
● były uczestnik projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO: 5 pkt.
● osoba zamieszkująca (w rozumieniu KC) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze (tj. miasta średnie powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów, w tym miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze): 30 pkt.
Kryteria premiujące dla osób deklarujących udział w szkoleniach/studiach i pośrednictwie:
● liczba ukończonych kursów/szkoleń/studiów w ostatnich 3 latach
➢ 0-1: 3 pkt.
➢ 2-3: 2 pkt.
➢ 4 i więcej: 1 pkt
● staż pracy:
➢ 1-2 lata: 3 pkt.
➢ 3-5 lata: 2 pkt.
➢ powyżej 5 lat: 1 pkt.
● kobiety: 2 pkt
Kryteria premiujące dla uczestników ścieżki dotacyjnej:
● I etap: ocena formalna formularza rekrutacyjnego i weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym): maks. 20 pkt.
● II etap: ocena merytoryczna formularza pod kątem planowanej działalności gospodarczej: maks. 60 pkt. według kryteriów:
➢ opis działalności: maks. 15 pkt.
➢ zasoby: maks.10 pkt.
➢ kwalifikacje: maks. 10 pkt.
➢ wykonalność przedsięwzięcia: maks. 10 pkt.
➢ ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej: maks. 15 pkt.
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy u min. 28% z 65 osób powyżej 29 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz ubogich pracujących) poprzez realizację szkoleń, studiów podyplomowych, pośrednictwa pracy oraz utworzenie miejsc pracy dla 35 os. z ww. grup poprzez przyznanie dotacji. Realizację projektu zaplanowano do dnia 30.06.2021 r.
Spośród 100 uczestników, biorących udział w projekcie, wsparcie finansowe w postaci dotacji na utworzenie działalności gospodarczej otrzyma 35 osób, które zostaną wybrane na podstawie przedstawionych biznesplanów. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez okres minimum 12 miesięcy.
W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
● dla uczestników deklarujących udział w szkoleniach/studiach i pośrednictwie pracy:
1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem IPD
2. Szkolenie zawodowe, studia podyplomowe
3. Pośrednictwo pracy
● dla uczestników ścieżki dotacyjnej:
1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem IPD
2. Wsparcie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
3. Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
4. Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej

Planowane efekty realizacji projektu to stworzenie 35 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, poprawa sytuacji na rynku pracy, w rozumieniu efektywności zawodowej u 28% z 65 uczestników projektu (poprawa sytuacji na rynku pracy rozumiana jest jako przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia, lub zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji/ umiejętności/ kwalifikacji, lub awans w dotychczasowej pracy, lub zmiana pracy na wyżej wynagradzaną) oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 59 uczestników poprzez szkolenia/ studia podyplomowe.
Wartość projektu: 1 999 854,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 699 875,90 zł

Biuro projektu: ul. Piernikarska 4/6, 87-100 Toruń

Kontakt: w przypadku pytań dotyczących projektu należy wysłać sms o treści „kontakt” pod numer 537-676-568, a pracownicy biura skontaktują się z nadawcą smsa.

W ścieżce dotacyjnej, w dniu 12.01.2021 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków o finansowe wsparcie pomostowe przedłużone. Formularz wniosku o  udzielenie wsparcia pomostowego dostępny jest w zakładce DOKUMENTY. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej, mogą składać wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe w dniach 12.01 – 19.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu. W przypadku składania dokumentów osobiście zalecany jest kontakt telefoniczny z biurem projektu w celu umówienia się na konkretny termin.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 11.01.2021 r. do dnia 29.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu. W przypadku składania dokumentów osobiście zalecany jest kontakt telefoniczny do biura projektu w celu umówienia się na konkretny termin.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 14.12.2020 r. do dnia 8.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 30.11.2020 r. do dnia 11.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 16.11.2020 r. do dnia 27.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 9.11.2020 r. do dnia 13.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 26.10.2020 r. do dnia 6.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do studiów podyplomowych lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 18.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do studiów podyplomowych lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 5.10.2020 r. do dnia 16.10.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do studiów podyplomowych lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 28.09.2020 r. do dnia 2.10.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do studiów podyplomowych lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 14.09.2020 r. do dnia 25.09.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do studiów podyplomowych lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 24.08.2020 r. do dnia 11.09.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do studiów podyplomowych lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 3.08.2020 r. do dnia 21.08.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W dniu 31.07.2020 r. została ogłoszona lista rankingowa wniosków o udzielenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego w ramach projektu oraz lista wniosków o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego podstawowego ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia wsparcia finansowego pomostowego podstawowego. Listy dostępne są w zakładce dokumenty.

Nabór wniosków o udzielenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami (i innymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie otrzymywania wsparcia finansowego) oraz nabór wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 13.07.2020 r. – 24.07.2020 r. Wnioski można składać osobiście w biurze projektu w godzinach 7.30 – 15.30, za pośrednictwem poczty (listownie), przy czym brana jest pod uwagę data wpływu dokumentów do biura projektu, a nie data nadania (wnioski, które wpłyną do biura projektu po 24.07.2020 r. nie spełnią wymogów formalnych i będą podlegały odrzuceniu) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres golebiewska@old.projecthub.pl (w postaci skanu oryginału zaparafowanych i podpisanych dokumentów).

W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do studiów podyplomowych lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w biurze projektu.

W dniu 12.06.2020 r. została ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa osób niezakwalifikowanych z powodu braku miejsc. – ścieżka dotacyjna. W ścieżce podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zawodowych został uruchomiony kolejny nabór. Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do studiów podyplomowych lub szkoleń/kursów zawodowych mogą składać formularze zgłoszeniowe od dnia 15.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Lista osób do pobrania w zakładce dokumenty.

ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO WRAZ Z OPRACOWANIEM I WDROŻENIEM IPD I DORADZTWA Z ZAKRESU PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH WSPARCIA PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z dnia 5.06.2020 r, Project Hub sp. z o.o. zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku. Specyfikacja przedmiotu rozeznania rynku oraz wycena przedmiotu rozeznania dostępne są w zakładce DOKUMENTY.